Skip to main content

Attack of the Broccoli Men from Mars

Attack of the Broccoli Men from Mars (2017)

Director: Roberto Julio Alamo

Producer: Roberto Julio Alamo and Guillermo García Insa

Screenwriter: Roberto Julio Alamo

Director of Photography: Roberto Julio and Guillermo García

Cast: Zhigang Wang, Roberto Julio Alamo, Guillermo García Insa, Li Du Lue, Ji Shuai, Ou Yang, Baoqian, Xiaoshin, Frank Ding, Yinting Liu, Jiang Zheng Yan, Mo Yong Hui, Lou Yu Heng

SINOPSIS: Broccoli extraterrestrial creatures come to invade Earth, and just three heroes can stop them …

Attack of the Broccoli Men from MarsAttack of the Broccoli Men from MarsAttack of the Broccoli Men from MarsAttack of the Broccoli Men from Mars

Leave a Reply